fbpx

Tilausjärjestelmä

Lymed on tuottamassa asiakkaidensa käyttöön sähköistä tilausjärjestelmää. Tutustu jo valmiiksi järjestelmän ehtoihin ennen sen julkaisua!

Kuluttaja-asiakkaat voivat tilata vakiokokoisia tuotteitamme verkkokaupastamme.

Siirry verkkokauppaamme tästä!

Solidean jälleenmyyjät voivat tilata tuotteita nettilomakkeella, seuraamalla tätä linkkiä.

HENKILÖTIETOLAKI

Henkilötietolain mukaan henkilötietoja saa käsitellä (eli kerätä, tallettaa, järjestää, käyttää, siirtää, luovuttaa, säilyttää, muuttaa, yhdistää, suojata, poistaa, tuhota sekä tehdä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä) rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella tai jos rekisteröidyllä on asiakassuhteen vuoksi yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (henkilötietolaki (523/1999) 8 §). Kuitenkin arkaluontoisia tietoja, kuten henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia koskevia tietoja, saa käsitellä ainoastaan, mikäli rekisteröity on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa (henkilötietolaki (523/1999) 11–12 §).

Katso rekisterinpitäjän henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste tästä.

EHDOT KOSKIEN ASIAKASTIETOJA / GDPR

Asiakas nimenomaisesti sallii häntä koskevien tietojen käyttämisen hänen Lymed®-tuotteidensa valmistukseen. Asiakas antaa yksiselitteisesti suostumuksensa näiden hänen Lymed®-tuotteidensa valmistuksen kannalta välttämättömien tietojen luovuttamiseen myös toiselle hänen hoitoaan suorittavalle terveydenhuollon tai sairaanhoidon ammattilaiselle tai laitokselle, mikäli hänen hoitonsa Lymed®-tuotteilla sitä vaatii. Kaikki edellä mainittu pätee yhtälailla mahdollisiin sähköistä tilausjärjestelmää edeltäviin Lymed Oy:n hallussa jo oleviin asiakastietoihin. Asiakkaasta kerättäviä tietoja käytetään ainoastaan Lymed®-tuotteen valmistukseen ja toimitukseen.

Asiakkaan oikeudesta tarkastaa häntä itseään koskevat tiedot, on voimassa, mitä henkilötietolain (523/1999) 26–28 §:ssä säädetään.

Lymed Oy käsittelee asiakkaan tietoja luottamuksellisesti salatussa järjestelmässä (HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure) ja toteuttaa tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä (henkilötietolaki 32 §).

Lymed Oy ei ole vastuussa siitä, onko asiakkaalle tehty selkoa, että tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa toiselle häntä hoitavalle taholle. Lymed Oy ei vastaa myöskään asiakkaan antaman hyväksynnän kelpoisuudesta, vaan pätevän luvan hankkiminen tapahtuu sen tilaavan tahon toimesta, joka tiedot asiakkaasta kirjaa.

Tilaajana olen varmistanut, että tietojen käyttäminen ja mahdollinen luovuttaminen on täysin asiakkaan vapaan tahdon mukaista ja että asiakas on käsittänyt hyväksyntänsä merkityksen. Asiakas on tietoinen siitä, mitä tietoja hänen luvallaan voidaan Lymed-tuotteiden valmistusta varten toiselle hänen hoitoaan suorittavalle taholle luovuttaa.